Chicken Kiev with mashed potato

15,00

Menu: Main dishes